Home

Diversiteit

Als de meest toonaangevende internationale ITS-organisatie van Nederland, bestaat het werk van ARS T&TT uit het creëren van uitdagende kansen tussen Nederland en andere landen zoals India, en daarmee het ontwikkelen van relaties die tot vertrouwen leiden. Positief omgaan met de diversiteit die deel uitmaakt van dit proces en dit met billijkheid doen, draagt bij aan wat ARS T&TT wil bereiken en hoe het dit wil bereiken en is in overeenstemming met de kernwaarden van het bedrijf.
 
ARS T&TT vordert zijn gelijkekansenbeleid door middel van de ARS T&TT-diversiteitsstrategie en door een toezegging om gelijkheid, diversiteitsprincipes en -praktijken te mainstreamen en die vooruitgang te bewaken. Wij geloven dat een beleid voor gelijke kansen ertoe bijdraagt dat er geen discriminatie is bij het werven, behouden, opleiden en ontwikkelen van personeel op basis van geslacht, waaronder transgender, burgerlijke staat (met inbegrip van burgerpartnerschappen), seksuele geaardheid, religie en geloof, politieke mening, etniciteit/ras, werkpatroon, leeftijd, handicap of hiv/aids-status, sociaal-economische achtergrond, bestede overtuigingen, vakbondsactiviteiten of lidmaatschap, op basis van wel of geen afhankelijke personen hebben, of enige andere irrelevante gronden. Wij zijn ook van mening dat een beleid inzake gelijke kansen voordelen biedt voor werknemers en potentiële werknemers, partners, klanten en klanten en bijdraagt tot waardigheid op het werk, en daarbij bijdraagt aan het leveren van de best mogelijke dienstverlening aan alle belanghebbenden.
 

ARS T&TT voldoet aan de rechten en fundamentele gelijkheid en gelijkheid van vrouwen zoals vastgelegd in het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen (CEDAW). ARS T&TT voldoet ook aan de "Algemene wet gelijke behandeling" (GETA), die discriminatie op grond van seksuele geaardheid verbiedt. Advertenties voor berichten zullen voldoende duidelijke en accurate informatie bevatten om potentiële aanvragers in staat te stellen hun eigen geschiktheid voor de functie te beoordelen. Informatie over vacatures wordt op een zodanige manier verstrekt dat het publiek niet wordt beperkt op het gebied van geslacht, ras, burgerlijke staat, handicap, leeftijd, deeltijdse of tijdelijke arbeidsovereenkomst, seksuele geaardheid of religie.

ARS T&TT doet er alles aan om redelijke accommodatie te bieden voor gekwalificeerde personen met een handicap tijdens het rekruteringsproces. Als u wijzigingen of aanpassingen aan het proces wenst vanwege een handicap, neem dan contact op met onze .